Гіг-спеціаліст та гіг-контракт у Дія City: розбираємо нові поняття
IT

Гіг-спеціаліст та гіг-контракт у Дія City: розбираємо нові поняття

14.08.2021 р. набрав чинності Закон України № 1667-IX про Дія City, який покликаний розвинути IT-середовище в Україні шляхом впровадження альтернативних механізмів і форм діяльності компаній та фахівців у зазначеній сфері. Зокрема, для компаній впроваджується статус резидента Дія City, нові правила пільгового оподаткування, подання звітності, форми залучення фахівців тощо.

Серед нововведень окрему увагу приділимо формі співпраці між резидентом Дія City та спеціалістом на основі «гіг-контракту» та визначимо ключові особливості таких взаємовідносин.

Компанія, яка набула статусу резидента Дія City може обрати один із трьох способів взаємовідносин:

  1. Укладення трудового контракту з IT-фахівцем. На такого працівника поширюються загальні умови, права та обов’язки, що передбачені трудовим законодавством (право на відпустку, вимоги до робочого часу, підпорядкування правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо відповідно до Кодексу законів про працю України).
  2. Укладення звичайного договору про виконання робіт та/або надання послуг (зазвичай, укладаються із ФОП). Сьогодні ці договори часто використовують компанії та підприємці (наприклад, сервісні угоди, договори на розробку програмного забезпечення, дизайну тощо).
  3. Укладення гіг-контракту з IT-фахівцем. Це нова форма договору. Закон визначає, що «гіг-контракт» − це цивільно-правовий договір, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія City як замовника, а резидент Дія City зобов’язується їх оплачувати та забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання завдань і відповідні соціальні гарантії.

Гіг-спеціаліст – це фізична особа, яка за гіг-контрактом виступає  підрядником та/або виконавцем.

Які особливості гіг-контракту?

  • Гіг-контракт може укладатися тільки з IT-компанією, що набула статусу резидента Дія City, а IT-фахівець набуває статусу гіг-спеціаліста. Крім того, гіг-контракт вважається таким, якщо про це прямо вказано у договорі. Форма контракту – письмова або електронна з використанням ЕЦП.
  • У гіг-контракті за домовленістю сторін зазначаються умови про: права і обов’язки гіг-спеціаліста, винагороду, робочий час (не має перевищувати 8 годин на день/40 годин на тиждень), щорічну оплачувану перерву (не може бути меншим 17 робочих днів), місце здійснення робіт/надання послуг, строк дії контракту, відповідальність гіг-спеціаліста, умови припинення контракту тощо.
  • Дана форма співпраці по суті є чимось посереднім між трудовим договором та договором про надання послуг/виконання робіт. Оскільки гіг-контракт може передбачати умови та гарантії, зокрема, соціальні, що зазначаються у трудовому договорі. При цьому, гіг-спеціаліст не вважається штатним працівником резидента Дія City, а виконує роботи/надає послуги/виконує обов’язки як на посаді в компанії.
  • До гіг-контракту можуть додаватися посилання на внутрішні документи резидента, у випадку внесення до них змін, про це потрібно повідомити гіг-спеціаліста (не пізніше як за 30 днів).
  • Надання послуг чи виконання робіт гіг-спеціалістом не вважається підприємницькою діяльністю.

Яка винагорода гіг-спеціаліста?

Закон передбачає, що гіг-спеціаліст отримує винагороду у розмірі, порядку та строки встановлені у гіг-контракті. При цьому, розмір винагороди може вимірюватися в один із таких способів:

– винагорода встановлена за конкретний період співпраці;

– винагорода пропорційна фактичним результатам роботи/надання послуг;

– винагорода пропорційна часу, що витрачається на роботу/надання послуг.

Гіг-контракт додатково може передбачати умови збільшення виплати винагороди при досягненні певних результатів або при настанні інших обставин.

Розмір винагороди в гіг-контракті може визначатися в іноземній валюті.

Які підстави припинення дії гіг-контракту?

Закон передбачає підстави та механізми припинення гіг-контракту, серед яких є: припинення за спільною угодою, закінчення строку дії, тощо, проте особливу увагу необхідно приділити нетиповим підставам:

  1. Одностороння відмова резидента Дія City або гіг-спеціаліста від гіг-контракту.

Тобто, кожна зі сторін має право на припинення гіг-контракту за власним бажанням без наявності поважних причин. Сторона, яка виявила бажання відмовитися від гіг-контракту, зобов’язана повідомити про це іншу сторону в письмовій (електронній) формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення. Проте контрактом може встановлюватися інший порядок повідомлення та строки.

  1. Припинення гіг-контракту у зв’язку втратою компанією статусу резидента Дія City.

У цьому випадку для продовження співпраці доцільно буде укласти трудовий договір або звичайний договір про надання послуг.

Таким чином, впроваджується широкий вибір підстав припинення гіг-контракту, які є досить лояльними, як і для резидента Дія City, так і для гіг-спеціаліста.

Оподаткування за гіг-контрактом 

01.01.2022 р. набрав чинності Закон № 1946-IX щодо питань оподаткування в режимі Дія City, який впровадив можливість обрання пільгового режиму оподаткування резидентів Дія City.

Для гіг-спеціалістів встановлюється наступні податки/збори:

– 5% (замість 18%) ПДФО із винагороди гіг-спеціаліста;

Якщо дохід гіг-спеціаліста вищий ніж 240 000 євро/рік, то до суми перевищення застосовується ставка у 18% та виникає обов’язок декларування.

– 1,5 % військовий збір;

– 22% ЄСВ від розміру мінімальної заробітної плати.

Чи може іноземець стати гіг-спеціалістом в Україні?

 Спеціальний режим Дія City дозволяє укладати гіг-контракти з іноземними громадянами. При цьому, резидент Дія City може отримувати роботи/послуги без оформлення дозволу на працевлаштування такого іноземця. За бажанням резидента дозвіл може бути отриманий на добровільній основі.

Крім того, на основі укладення гіг-контракту іноземець (гіг-спеціаліст) може отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Кому належать майнові права інтелектуальної власності?

В результаті надання послуг/робіт за гіг-контрактом можуть створюються об’єкти права інтелектуальної власності (розробки, програмне забезпечення, коди, формули тощо). Так, майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений гіг-спеціалістом, належать резиденту Дія City, якщо інші умови щодо режиму інтелектуальної власності не передбачено гіг-контрактом. З цього слідує, що саме резиденту Дія City у подальшому може використовувати і розпоряджатися результатами роботи гіг-спеціаліста, включаючи забороняти останньому користуватися власною розробкою.

Висновок

Запуск режиму Дія City відбувся 8 лютого, вже маємо перших його потенційних резидентів.  Гіг-контракт є новою формою співпраці, яку можна обирати поряд з трудовим договором чи договором про надання послуг/виконання робіт. Гіг-контракт характеризується гнучкістю його умов та передбачає соціальні гарантії, хоча не прирівнює спеціаліста до працівника за трудовим законодавством. Сподіваємося, що співпраця за таким договором для майбутніх резидентів Дія City і гіг-спеціалістів принесе багато переваг.